Právo na vzdělání

Žádné opatření vlády v tuto chvíli výslovně neupravuje postavení studentů vysokých škol. Protože žádná obecná úprava není, řídí se MU opatřeními, které vydali děkani jednotlivých fakult.

Situace na Masarykově univerzitě

Článek II
1. Zakazuje se vstup do budovy fakulty MU osobám, které nedoloží splnění preventivních podmínek dle čl. III.

Článek III
1. Splněním preventivních podmínek se rozumí
a) očkování proti onemocnění covid-19 doložené certifikátem EU COVID nebo obdobným certifikátem uznávaným v České republice,
b) laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19 do 180 dní od prvního pozitivního       testu
nebo
c) negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starší než 7 dní, a to RT-PCR test nebo antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb anebo rychlý antigenní test určený pro sebetestování.

Toto jednání je ovšem protiprávní, jak zmiňuje například pan docent Koudelka ve svém článku:

„Právo na vzdělání je zakotveno v čl. 33 Listiny základních práv a svobod. Listina dovoluje regulovat základní práva, ale jen zákonem. Žádný zákon nedává rektorovi, ani děkanovi právo zakázat zdravému studentu účastnit se řádné výuky v budově školy. Za tuto výuku dostává škola od státu dotace ze státního rozpočtu.“

Zdroj: https://blog.aktualne.cz/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=41489

Velice zajímavý je také fakt, že na každé fakultě jsou tato pravidla upravena trošku jinak. Každá fakulta například uznává různé testy. Někde pouze PCR test (Pedagogická fakulta), jinde je možné užít antigenní test, někde dokonce i samotest. Testy si studenti samozřejmě musí hradit sami. Diskriminující to prý ovšem není, protože Masarykova univerzita totiž nabízí očkování:

„Co se týká finančního hrazení testů od MU, informovala jsem se na Studijním oddělení: MU nehradí a ani nezajišťuje antigenní testy. Naopak MU nabízí studentům možnost očkování.“ Tzn., pakliže se student na MU „dobrovolně“ nerozhodne pro „dobrovolné“ očkování, musí si pravidelně a za své peníze zajišťovat test, jinak se nemůže účastnit prezenční výuky.